မိဘများအတွက် သတင်းအချက်အလက် (Basic Special Education)

အိုင်အီးပီကို နားလည်ခြင်း (Understanding the IEP)

အထူးညာရေး အစီအစဉ်- သင်သိသင့်သိထိုက်သောအချက်များ (Special Education Process)

တစ်ဦးချင်းသီးသန့် ပညာရေးအစီအစဉ် (IEP) မိဘများအတွက် အကြံပေးချက်များ (IEP Tips for Parents)

အိုင်အီးပီ အစည်းအဝေးအပြီး ဆက်လုပ်ရန် (Following Up After the IEP Meeting)

ပညာရေးဆိုင်ရာ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင် သတ်မှတ်ခြင်း (Educational Goal Setting)

ဗွီဒီယို အိုင်အီးပီကို နားလည်ခြင်း (Video- Understanding the IEP)

ဗွီဒီယို သင်ကလ်းအလနဖြင်၎င််း၏တစ်ဦ်းတစ်လယာက် ျင််းဆိုင် ာ ိုအပ် ျက်မျာ်းကိုဖပည ်မ လစသည ်သင်လျာ်ာအမပညာလ ်းတစ် ုအာ်း က် ံ ရ ိဖ င််းရ ိ/မရ ိလသျာလစန်အိုငာIDEA နင်အထ ်းပညာလ ်း ုပ်ငန််းစဉ်ကိုလ ်းဆွ ထာ်းဖ င််းဖြစ်ပါသည်။ (Video-IDEA)

အခုဗီဒီယ ုကနေကက ြိုဆ ုလ ုက်ပါသည်။ဒီဗီဒီယ ုတွင်သင်အနေဖြင်ပညာနရေးဆ ုင်ရာရည်မှေ်ေးချက်အဖပင်အဆင်အန ကာင်ေးက ုနလ လာရမှာပါ။ (Video- Educational Goal Setting)